Formu Doldurun, Uzmanlarımız Sizi Arasın!

Biz Sizi Arayalım
Telif Talep Formu

Emisyon ve İmisyon Ölçümleri
Emisyon ölçümü günümüzde hızlı sanayileşme ve yoğun kentleşme olan bölgelerde çevre kirliliğini en aza indirmek için ilgili kuruluşların yaptırması gerekli olduğu bir ölçümdür.

Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında endüstriyel tesislere ait “yasal emisyon limitleri” tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak ve kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmekle yükümlüdür. Kapsamda bulunan firmalar için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yıldır.
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılan baca gazı ölçümü; işletme içerisinde biriken, kirliliğe neden olabilecek gazların atıldığı bacalarda gerçekleştirilir. Yönetmelik, Ek-1 ve Ek-5 bölümlerinde çeşitli kimyasal kirleticiler ve bunlara karşılık gelen sınır değerler verir. Sınır değeri olan kirletici işletmede yer alır ve baca ile gaz olarak atılır ise bu bacada, o kirleticinin sınır değeri sağladığı ölçüm raporu ile ispatlanmalıdır.
UZMAN MUAYENE Laboratuvarımızda; eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon ölçümü, imisyon ölçümü (hava kalitesi) ve hava kalitesi modellemeleri gerçekleştirilmektedir.

UZMAN MUAYENE Laboratuvarımızda sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına alınması, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin tekrar ortaya çıkmamasının sağlanması amacıyla hava kalitesi kapsamında yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun ölçüm, örnekleme ve analizler yapılmaktadır.

Bu mevzuatlar;

• Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
• Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
• Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
• Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Bir kaynaktan yayılan ve çevre için zararlı etkileri olan her türlü gaz, sıvı ve katı atık emisyon olarak adlandırılır. Herhangi bir tesisten çevreye, doğaya emisyon yayan cihazlar, üretim prosesleri, bacalar vb şeylerdir. Uzman Muayene Gözetim ve Çevre Laboratuvarı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği ölçümleri gerçekleştirir. Emisyon ölçümü kapsamında aşağıdaki parametrelerin ölçüm, örnekleme ve analizlerinin tamamı laboratuvarımız tarafından yapılmaktadır.

Laboratuvarımızın yetkili olduğu parametreler;

◦ Elektrokimyasal Hücre Metodu ile Yanma Gazları Emisyonlarının Ölçümü,
◦ Gravimetrik Metot ile Partikül Madde (Toz) Ölçümü,
◦ Gaz Kromotografi FID Metodu ile Toplam Uçucu Organik Gaz Emisyonlarının Ölçümü,
◦ Gaz ve Tozların Kütlesel Debi Tayini,
◦ Pitot Tüpü Metodu ile Hız ve Debi Ölçümü,
◦ Renk Karşılaştırması (Bacharach Skalası) Metodu ile İslilik Ölçümü,
◦ Sıcaklık Ölçümleri,
◦ Gravimetrik Metot ve Nem Probu Metodu ile Nem Değerinin Belirlenmesi,
◦ Absorbsiyon Metodu ile Halojen (HCI,HBr,HF,Br2,CI2) Örneklemesi
◦ İzokinetik Numune Alma Metodu ile Ağır Metal Örneklemesi ve Analizi
◦ Absorbsiyon Metodu ile Formaldehit Örneklemesi ve Analizi
◦ Absorbsiyon Metodu ile Siyanür Örneklemesi ve Analizi
◦ Absorbsiyon Metodu ile Sülfirik Asit Örneklemesi ve Analizi
◦ Absorbsiyon Metodu ile Amonyak Örneklemesi ve Analizi
◦ Absorbsiyon Metodu ile Nitrik Asit Örneklemesi ve Analizi
◦ Prosesteki Yanma Verimliliğinin Tespiti,
◦ PM10 Ve toz ölçümü
◦ PM10 ve çöken Tozda Ağır Metal Ölçümü


Uzmanlarımız Sizi Arasın!